Reklamační řád

1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

2. Odpovědnost za vady - záruční lhůta

spotřební zboží standard 24 měsíců
spotřební zboží zn. PROMA, FERM POWER 36 měsíců
spotřební zboží WORX - registrované servis 48 hod.

24 měsíců + 12 měsíců

náhradní díly, aku baterie 6 měsíců

3. Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:

poštou: Zasláním reklamovaného výrobku na adresu sídla společnosti ZNAČKOVÉ NÁŘADÍ s.r.o., Nádraží 536, 518 01 Dobruška.
e-mailem na adresu: obchod@znackovenaradi.eu
osobně na adrese sídla společnosti: Značkové nářadí s.r.o., Nádraží 536, 518 01 Dobruška
osobně v kterémkoli autorizovaném servisu daného výrobce na celém území ČR
poštou v kterémkoli autorizovaném servisu daného výrobce na celém území ČR

4. Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:

doklad o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, záruční list),
reklamované zboží s veškerým příslušenstvím,
podrobný popis závady.

5. V provozovně firmy je spotřebiteli vyhotoven doklad o přijetí zboží do reklamace.

6. Rozpor s kupní smlouvou nastává v případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou,
poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),
poškození nadměrným zatěžováním,
poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).

8. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.Pokud je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně. (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv)

9. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy. O vyřízení reklamace Vás bude informovat pověrěná osoba e-mailem nebo telefonicky. Reklamační protokol Vám bude zaslán elektronicky ihned po předání vadného výrobku.

10. Oprávněná osoba k vyřizování reklamací:
Zaměstnanci společnosti Značkové nářadí s.r.o. – servisní linky

tel. +420 734 370 285
tel. +420 605 783 817
tel. a fax +420 494 662 130

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.1.2012. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.